Günümüzün Önemli Küresel Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme

İsmail KİTAPÇI

Özet


Küresel dünyanın ortak sorunları olduğu kadar ülkelerin birtakım sosyal, ekonomik siyasal ve demografik farklılıklarından kaynaklanan sorunlar da bulunmaktadır. Bu nedenle küreselleşme süreci ortak sorunların varlığından hareket ettiği gibi aynı zamanda her bölgenin kendi iç dinamiklerini de göz önünde bulundurmak durumundadır. Aynı zamanda tüm ülkeler kendi gerçekliğinin yanı sıra küresel gerçekliği de dikkate almak zorundadır. Küresel gerçekleri görmezden gelmekten ziyade; bunlarla yüzleşmek ve küreselleşmeden kaynaklanan sorunlara çözüm getirme yeteneğinin geliştirilmesi yerküreyi daha yaşanabilir bir yer haline getirebilir. Aynı zamanda ekonomik küreselleşmenin hızına yetişebilecek yeni ve dinamik küresel kurumların oluşturulması, hesap verebilir ve şeffaf düzenlemelerin yapılması küreselleşmenin olumsuz etkilerini azaltabilir. Bu çalışmada 21. yüzyılın önemli küresel sorunları analiz edilirken küresel sorunlara karşı nasıl bir bakış açısı getirilmesi gerektiği de sorgulanmaktadır.       


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktan, C. C. ve Vural İ. Y. (2006) Globalleşme ve Maliye Politikasında Değişim, içinde: Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, İstiklal Y. Vural, Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ekonomi Kitapları Dizisi: 7, Sözkesen Matbaacılık, İkinci Baskı, Ankara.

Aktan, C. C. (2001) Yolsuzluklarla Mücadelede İyi Yönetim (Governance) ve Yönetimde Açıklık, Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 1-4 .

Aktan, C. C. (2002) Gelir Dağılımında Adalet(siz)lik ve Gelir Eşit(siz)liği: Terminoloji, Temel Kavramlar, ve Ölçüm Yöntemleri, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 1-21

Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2004) Global Terör Sorunu, http://www.canaktan.org/yeni-trendler/global-sorunlar/global-teror.htm (17.9.2016).

Algül, E. (2016) Türkiye İçin Çevre Politikaları, Pales Yayınları ,1. Baskı, İstanbul.

Ar, K. N. (2016) Yirmi Birinci Yüzyılda Gelir Eşitsizliği Türkiye Örneği, JED / GKD 10:2, 1-16.

Aslanoğlu, E. (2011) Küresel Ekonomik Kriz ve İktisat Politikaları, içinde: Gökçer Özgür ve Hakan Yetkiner, Zor Zamanlarda İktisat, Efil Yayınevi, Genel Yayın No: 108.

Aydın, İ. H. (2004) Küreselleşmeye Ahlaki Bir Yaklaşım, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 10, 15-36.

Bilen, M. (2016) Küresel Servet Eşitsizliği: Piyasa veya Devlet Eksenli Çözümde İslam Ekonomisinin Konumu, Türkiye İslam İktisadı Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 17-35.

Birleşmiş Milletler (2014) İnsani Gelişme Raporu Özet, İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak. http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr-2014.html (24.06.2016).

Dasgupta, P. (2011) İktisat, Dost Kitabevi Yayınları, Kültür Kitaplığı: 108, İktisat: 3, Ankara.

Değer, A. (2012) Son Küresel Kriz Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Gelir Dağılımı, Küreselden Yerele Türkiye Grubu, Raporu, 1-8.

Demir, L. (2009) Küreselleşme ve Terör, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi, S.B.E. Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Dower, N. (2002) Global Ethics, Institutional Issues Involving and Justice-Vo.1, https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C14/E1-37-02-04.pdf (19.3.2016).

Dower, N. (2005) Development and Globalisation: the Ethical Challenges, https://msu.edu/unit/phl/devconference/DowerE&Dv3.pdf, , (19.9.2016).

Gemenne, F. (2015) İklime Uyum Stratejisi Olarak Göç, Dünyanın Durumu 2015, Sürdürülebilirliğin Önündeki Gizli Tehditlerle Yüzleşmek, Çeviren: Gülru Hotinli, WorldWatch Enstitüsü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Gençtürk T. (2012) ‘Terör Kavramı Ve Uluslararası Terörizme Farklı Yaklaşımlar’, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Ghose, A. K., Majid, N. Ernst C. (2010) Küresel İstihdam Sorunu, Efil Yayınevi , Genel yayın No: 50, Eflatun 1.Basım.

Heywood, A. (2013) Küresel Siyaset, Çevirenler: Nasuh Uslu ve Haluk Özdemir, Adres Yayınları, 1. Baskı.

Hulme, M. (2016) İklim Değişikliği Konusunda Neden Anlaşamıyoruz?, Çeviri: Merve Özenç, Alfa Basım, İstanbul.

IMF (2016) Corruption: Costs and Mitigating Strategies, IMF Staff Discussion Note, Fiscal Affairs and Legal Departments.

İçduygu, A. , Erder S. , Gençkaya, Ö. F. (2014) ‘Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere’ MiReKoç Proje Raporları TÜBİTAK 1001_106K291, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi, İstanbul.

Kovancılar, B., Miynat M., Bursalıoğlu S. A. (2007) Kamu Maliyesinde Küresel Değişimler, Gazi Kitabevi, Ankara.

Krastev, I. (2010) “Olmalı”nın “Olabilir” Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı, İş Ahlakı Dergisi, Cilt Volume 3, Sayı Issue 6, 11-34.

Kurtoğlu, R. (2017) Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni, Destek Yayınları, İstanbul.

Küng, H.(1997) A Global Ethic in an Age of Globalization, Business Ethics Quarterly, Vol. 7 No.3 Jul. 17-31.

Lawton, S. J. (2011) Demographic Change and the Environment Twenty-ninth Report.

Montgomery S. L. (2014) Küresel Enerjiye Yön Veren Güçler, 21.yüzyıl ve sonrası Çeviren: Evra Günhan Şenol, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 637, Salmat Basım Yayın, Ankara.

Mutlu, A. (2006) Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları, Maliye Dergisi, Sayı: 150, 53-78.

Nakhoul, T. E. (2014) ‘Uluslararası İşgücü Göçü ve Türkiye’, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi Ankara.

National Intelligence Council (NIC) (2012) Global Trends 2030: Alternative Worlds, A Publication of the National Intelligence Council,https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf (25.3.2016).

Özdemir, S. (2007) Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2007-57, İstanbul.

Renner, M. (2015) Modern Tehditlerin Tohumları, Dünyanın Durumu 2015, Sürdürülebilirliğin Önündeki Gizli Tehditlerle Yüzleşmek, Çeviren: Gülru Hotinli, WorldWatch Enstitüsü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1. Basım İstanbul.

Rodrik, D. (2011) Akıllı Küreselleşme, Küresel Piyasalar, Devlet ve Demokrasi Neden Birlikte Var Olamazlar?, Çeviren: Burcu Aksu, Efil Yayınevi, Yayın No: 112, Ayrıntı Basımevi, Ankara.

Sachs, W. (2007) Çevre, içinde: Sachs, Wolfgang, Kalkınma Sözlüğü Bir İktidar Olarak Bilgiye Giriş, Editör: Wolfgang Sachs, Çeviren: Oktay Etiman, Özgür Üniversite Kitaplığı: 66, Maki Basım Yayım, 1. Baskı, Ankara.

Savaş, V. F. (2012) Küresel Finans ve Makro İktisat, Efil Yayınevi, Eflatun Basım Yayım. Genel Yayın No: 154, 1,Ankara.

Schwab, K. (2016) Dördüncü Sanayi Devrimi, Çeviren: Zülfü Dicleli, Optimist Yayın No: 423, İstanbul.

Sezgül, İ. (2009) Küreselleşme, Neo-Liberalizm ve Etik, Türk Bilim Araştırma Vakfı, Cilt: 2 Sayı: 4, 504-509.

Stiglitz J.E (2017) Stiglitz Raporu, Küresel Kriz, Parasal ve Mali Reform Önerileri, Akılçelen Kitaplar, Ankara.

Stückelberger, C. (2016) Global Ethics, Scenarios for the Future, içinde: Global Ethics for Leadership, Values and Virtues for Life, Editors: Christoph Stückelberger, Wate Fust, Obiora Ike, Globethics.net

Taşar, O. (2009) Devlet-Ekonomi İlişkisi Ekseninde Küresel Kriz ve Türkiye, Kamu-İş; C:10, S:3/, 73-102.

Turan E. (2014). Kamu Yönetiminde Yolsuzluk Olgusu, TASAV, Rapor No: 13.

United Nations (2015) World Population Prospects, Volume II: Demographic Profiles, Department of Economic and Social Affairs Population Division, https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2015_Volume-II-Demographic-Profiles.pdf (24.3.2016).
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com