Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma

İlhan TURAN, Hakan TURAN

Özet


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerini ilgilendiren önemli konulardan birisi de çevre sorunlarıdır. Çoğu kez bu öğrenciler resmi ya da gayri resmi olarak çözümün bir parçası olacaklardır. Mezuniyetten sonra önemli bir kısmının çeşitli (kamu/özel) kurumlarda etkin görev alacaklarından dolayı nasıl bir çevresel düşünce tarzında görev yapacaklarını anlamak için öğrencilerin çevreye karşı tutumlarını görmekte önemli faydalar bulunmaktadır. Bu nedenle, araştırmada siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerinin çevre anlayışları çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak “Çevresel Paradigma Ölçeği” kullanılmıştır.  Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 Akademik yılı Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçları diğer bulgularla karşılaştırılmıştır. Çevre eğitimi alan öğrencilerin belirgin bir şekilde insan merkezli çevresel yaklaşımları benimsedikleri görülmüştür. Öğrencilerin çevre ile ilgili duyarlılığını geliştirmek için okul içindeki toplulukların devamı sağlanmalı, çevresel duyarlılıkların artırılması için çevre eğitimine önem verilmeli ve konu ile ilgili uzak araştırmalar yapılmalıdır

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, B., Karatekin, K. (2011), “Farklı Programlardaki Lisans Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153(153).

Alnıaçık, Ü., Koç, F. (2009), “Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği ile Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi”, Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, 14-16 Kasım 2009, Balıkesir.

Aydos, E. H., ve Yağcı, E. (2015), “Examination Of The Teacher Candidates’ Environmental Attitudes Via NEP Scale İn Terms Of Different Variables”, Journal of Education in Science, Environment and Health, 1(1), 20-27.

Aytaç, M., ve Öngen, B. (2012), “Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Yeni Çevresel Paradigma Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi”, İstatistikçiler Dergisi, 5(1), 14-22.

Bilgili, M. Y. (2015), “Anayasal Bir Hak Olarak Çevre Hakkı”, Journal of the Institute of Social Sciences Cankiri Karatekin University/Cankiri Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 6(2), 563-584.

Çevre Kanunu (1983), Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/05/20060513-1.htm, 20.10.2017

Çimen, O. (2013), Dönüşümsel Öğrenme Modeline Dayalı Çevre Eğitiminin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Algılarına Etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çolakoğlu, E. (2010), “Haklar Söyleminde Çevre Eğitiminin Yeri Ve Türkiye’de Çevre Eğitiminin Anayasal Dayanakları”, TBB Dergisi, 88, 151-171.

Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., ve Jones, R. E. (2000), “New trends in measuring environmental attitudes: measuring endorsement of the new ecological paradigm: a revised NEP scale”, Journal of social issues, 56(3), 425-442.

Erol, G. H. ve Gezer, K. (2006), “Prospective Of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment And Environmental Problems, International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 65-77.

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S., ve Özden, M. (2007), “İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları”, İlköğretim Online, 6(3), 1-17.

Işıldar, G. Y. (2008), “Meslek Yüksek Okulları Boyutunda" Çevre Eğitimi" Nin Çevreci Yaklaşımlar Ve Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Journal of Turkish Educational Sciences, (Türk Eğitim Bilimleri Dergisi), 6(4), 759-778.

Kahyaoğlu, M., Daban, Ş., ve Yangın, S. (2008), “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları”, D.Ü., Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 42-52.

Kaptan, S. (1998), Bilimsel Arastirma Ve İstatistik Teknikleri, Tekisik Web Ofset, Ankara.

Keleş, Ö. (2007), Sürdürülebilir Yaşama Yönelik Çevre Eğitimi Aracı Olarak Ekolojik Ayak İzinin Uygulanması Ve Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Keleş, Ö., Uzun, N., ve Varnacı Uzun, F. (2010), “Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci, Çevresel Tutum, Düşünce Ve Davranışlarının Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi Ve Kalıcılığının Değerlendirilmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.

Meydan, A., Doğu, S., ve Dinç, M. (2009), Öğretmen adaylarının çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 153-168.

Oğuz, D., Çakci, I., ve Kavas, S. (2010), “Environmental Awareness of University Students in Ankara, Turkey”, African Journal of Agricultural Research, 5 (19), 2629-2636

Öztürk, E. (2013), Uluslararası Bir Çevre Eğitimi Projesinin Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincine Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sam, N., Sam, R., ve Öngen, K. B. (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının Yeni Çevresel Paradigma Ve Benlik Saygısı Ölçeği İle İncelenmesi”, Akademik Bakış Dergisi, 21, 1-16.

Sever, R., ve Yalçınkaya, E. (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevresel Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, (26) 1-15.

Şengül, M. (1999), “Yerel Düzeyde Çevre Yönetimi ve Belediyeler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8. 91-102.

Talas, M., ve Karataş, A. (2012), “Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi: Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği”, Zeitschrift für die Welt der Türken, 4 (1), 107-124.

Taştepe, T., ve Aral, N. (2014), Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 142-153.

TC Anayasası, Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17863_1.pdf , 20.10.2017.

Teyfur, E. (2017), “Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri”, Igdir University Journal of Social Sciences, (11),73-87.

Ünal, S. ve Dımışkı E. (1999), “Unesco-Unep Himayesinde Çevre Eğitiminin Gelişimi ve Türkiye’de Ortaöğretim Çevre Eğitimi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17: 142 – 154.

Yalçınkaya, E., Karataş, A., ve Talas, M. A “Study on the Environmental Attitudes of Candidate Teachers”, Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 275-284.

Yoldaş, C. (2009), Çevre bilimi dersinin sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri, erişileri ve tutumlarına etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Yılmaz, A., Bozkurt, Y., ve Taşkın, E. (2005), “Doğal kaynakların korunmasında çevre yönetiminin etkinliği”, D.P.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 15-30.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com