Akademideki Topuk Sesleri: Cam Tavan Perspektifinde Göller Bölgesi Üniversitelerinin Betimsel Analizi

Umut CAN ÖZTÜRK

Özet


Türkiye’de akademi, kadınların en iyi temsil edildikleri alan olarak yaygın kabul görmekle birlikte, bu kabulün kadınlar aleyhine bazı gerçekleri bulanıklaştırdığını da göz ardı etmemek gerekir. Bunlardan en çok öne çıkanının cam tavan sendromu olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Cam tavan sendromu kadınların iş hayatında üst pozisyonlara erişmesinde tam olarak isimlendirilemeyen kompleks engelleri ifade etmektedir. Bu çalışmada, Göller Bölgesi’ndeki üniversitelerin üst kademede yer alan kadın akademisyen ve yöneticilerin üniversitelerde ve yönetim kademelerindeki konumları ve dağılımdaki sayısal eşitsizlik üzerinden betimsel bağlamda akademinin yapısı cam tavan, delik boru ve toplumsal cinsiyet ekseninde tartışılacaktır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acar, F. (1993), Women and university education in Turkey, Higher Education in Europe, 18(4), 65-77.

Çağlayan, K. (2015), Üniversitede Kadın Akademisyenlik, TÜRKTOB dergisi, 4(16); 22-23.

Dinçer, A. (2017), Kamu Üniversitelerinde Kadın Rektör Sayısı Azalıyor!, http://www.egitimajansi.com/alaaddin-dincer/kamu-universitelerinde-kadin-rektor-sayisi-azaliyor-kose-yazisi-820y.html, erişim tarihi: 10.10.2017

Ecevit, Y. (2008), İşgücüne Katılım ve İstihdam Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri Raporu, Yayın No. TÜSİAD-T/2008-07/468, Graphis Matbaa, İstanbul.

Elmas, A.G. (2015), Erkek Egemen Üniversite Yönetimleri ve Kadın Akademisyenler, http://www.egitimtercihi.com/okulgazetesi/17102-erkek-egemen-ueniversite-yoenetimleri-ve-kad-n-akademisyenler.html, erişim tarihi: 10.10.2017.

Ergün, M. (1978), II. Meşrutiyet Dönemi'nde Eğitim Hareketleri, , Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doktora Tezi, Ankara.

Gül, H. ve Oktay, E. (2009), Türkiye ve Dünya'da Kadınların Çalışma Hayatında Yaşadıkları Cam Tavan Algıları Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1 (18); 421-436.

Irzık, S. (2015), Kadınlar Üniversite Yönetimlerinde Yer Alamıyor, http://sugender.sabanciuniv.edu/sites/genderforum.sabanciuniv.edu/files/irzik_roportaj.pdf, erişim tarihi: 10.10.2017

Karakuş, H. (2016), Delik Boru:Türkiye’deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz, International Journal of Social Science, 53(2); 533-556.

Köker, E. (1988), Türkiye’de Kadın, Eğitim ve Siyaset: Yüksek Öğretim Kurumlarında Kadının Durumu Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Enstitüsü, Tez, Ankara.

Kurnaz, Ş, (1996), II. Meşrutiyet Dönemi'nde Türk Kadını, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Özbilgin, M. ve Healy, G. (2004), The Gendered Nature Of Career Development Of University Professors: The Case Of Turkey, Journal of Vocational Behavior, 64:358-371.

Özbudun, S. (2013), Türk Akademiası: Gerçekten kadınlar için Bir Cennet mi?, http://sibelozbudun.blogspot.com.tr/2013/07/turk-akademias-gercekten-kadnlar-icin.html#.Whvl9VVl9ph, erişim tarihi: 12.10.2017.

Özdemir, D. ve Tanyıldız, E. Z. (2011), Türkiye’de Bilim Kadını Olmak Bilimsel İşgücünde Kadın ve Cam Tavan, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1303976716-8.Turkiyede_Bilim_Kadini_Olmak_Bilimsel_Isgucunde_Kadin_ve_Cam_Tavan.pdf, erişim tarihi: 05.09.2017.

Poyraz, B. (2013), Akademi Kadınların Cenneti Mi?: Ankara Üniversitesi Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, 4(2), 1-18.

Spuler, B.(1975), Tanzimat ve Atatürk Dönemi'nde Türk Eğitim Sistemleri ve Mukayeseleri, Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu Bildirileri, Sermet Matbaası, İstanbul, s.428-439.

Suğur, S. ve Cangöz, İ. (2016), Üniversite Yönetiminde Kadınların Eksik Temsili Üzerinde Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Rolü, Amme İdaresi Dergisi,49(3);89-115.

Şentürk, B. (2015), Çokuz Ama Yokuz: Türkiye’deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz, ViraVerita E-Dergi, 2; 1-22.

TUİK (2017), İstatistiklerle Kadın 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24643, erişim tarihi: 11.10.2017.

WEF (2015), Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=TUR, erişim tarihi: 11.10.2017.

Wirth, L. (2001), Breaking Through The Glass Ceiling: Women in Management, International Labour Office, İsviçre.

Wright, E. O. ve Baxter, J. (2000), The Glass Ceiling Hypothesis: A Reply to Critics, Gender and Society, 14(6); 814-821.

YÖK Bilgi Yönetim Sistemi (2017), Öğretim Elemanı Sayıları Raporu, https://istatistik.yo__RETk.gov.tr, erişim tarihi: 11.10.2017.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com