Psikolojik Danışman Adaylarının Mesleki Rehberliğin Öğrencilere Katkısına İlişkin Algıladıkları Metaforların İncelenmesi

Süleyman BALCI

Özet


Metaforik algılar, bireylerin oluşum süreci ve gerçekleşmelerle ilgili düşüncelerini kontrol etmelerini, yönlendirmelerini ve tekrar yapılandırmalarını sağlayarak bilişsel yapıları biçimlendirmelerine yardım edebilirler. Bu çalışmanın amacı, aday psikolojik danışmanların mesleki rehberliğin öğrencilere katkısı ile ilgili algıladıkları metaforları analiz etmektir. Bu çalışma, 2016 -2017 öğretim yılında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünü tamamlamak üzere olan psikolojik danışman adayları ile yapılmıştır. Bu çalışmada uygulama yapılan bireyleri belirlemek üzere amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır ve katılımcılara açık uçlu bir soru sorularak toplanan veriler, nitel araştırma yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak aday psikolojik danışmanların mesleki rehberliğin öğrencilere katkısına yönelik olarak mesleki rehberliği en fazla ilişkilendirdikleri metaforların sırasıyla ışık (5), fener (4), yol gösterici (4) ve pusula (4) olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Camadan, F. ve Kahveci, G. (2013). Okul Yö-neticilerinin ve Öğretmenlerin Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) İlişkin Algılarının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13/3, 1371 – 1392.

Camadan, F. ve Sezgin, F. (2012). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Okul Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4/38, 199 – 211.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (4), Güz, 693-712.

Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21. Yıl (2), 269-283. sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_21/16-%20(269-283.%20syf.).pdf.

Carlson, R. (2001). Therapeutic use of story in therapy with children. Guidance and Counseling, 16(3), 92.

Dost Tuzgöl, M. ve Keklik, İ. (2012) Alanda Çalışanların Gözünden Psikolojik Danışma ve Reh¬berlik Alanının Sorunları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 12, Sayı 23: 389 – 407.

Hoskins, M. ve Leseho, J. (1996). Changing metaphors of the self: Implications for counseling. Journal of Counseling and Development, 74(3), 243-252.

Heston, M. L. ve Kottman, T. (1997). Movies as metaphors: A counseling intervention. Journal of Humanistic Education and Development, 36(2), 92.

Güloğlu, B. ve Karaırmak, Ö. (2012) Metafor: Danışan ve Psikolojik Danışman Arasındaki Köprü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (37), 122-135.

Karaırmak, Ö. ve Güloğlu, B. (2012). Metafor: Danışan ve psikolojik danışman arasındaki köprü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (37), 122-135.

Kepçeoğlu, M. (2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Alkım Yayınevi, İstanbul.

Kuzgun, Y. (2000). Rehberlik ve psikolojik danışma. ÖSYM Yayınları, Ankara.

Kuzgun, Y. (2000) Meslek danışmanlığı, kuramlar, uygulamalar. Nobel yayıncılık, Ankara.

Lakoff, G. ve Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Levitt, H., Korman, Y. ve Angus, L. (2000). A metaphor analysis in treatments of depression: Metaphor as a marker of change. Counseling Psychology Quarterly, 13, 151–165.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2001). Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Resmi Gazete: 24376. Erişim: 27.08.2017, http://www.meb.gov. tr/mebasp/

mebdata/mevzuat/aramalisteleme.asp.

Mills, J. C. ve Crowley, R. J. (1986). Therapeutic metaphors for children and the child within. New York: Brunner/Mazel.

Mould, T. J., Oades, L. G. ve Crowe, T. P. (2010). The use of metaphor for understanding and managing psychotic experiences: A systematic review. Journal of Mental Health, 19(3), 282-293.

Nazlı, S. (2007). Psikolojik danışmanların değişen rollerini algılayışları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (18), 1-17.

Nesterova, S. (2011). Mevlana’nın Mesnevi İsimli Eserinde Metaforik Anlatımın Metafizik Bo-yutu. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Nuendorf, K. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks, CA: Sage.

Okur, M. (2013) The metaphors of the mathematics teacher candidates in elementary schools concerning the concepts of “Relation, Equivalence Relation and Ordered Relation. International Journal of Academic Research Part B; 5(2), 163-174.

Özpolat, A.R. (2014) Psikolojik danışma ve rehberlik bölümü öğrencilerinin “psikolojik danışma” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:22 No:1 385-396.

Roussell, M. A. (1995). Using developmental theme metaphors with children in France: Traditional and naturalistic. Guidance and Counseling, 11(1), 21-24.

Saban, A. (2008). İlköğretim ı. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7 (2), 421-455. [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr

Suit, J. L. ve Paradise, L. V. (1985). Effects of metaphors and cognitive complexity on perceived counselor characteristics. Journal of Counseling Psychology, 32(1), 23-28.

Tan, H. (1992) Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Öğretmen Kitapları Dizisi, MEB Yayınları, İstanbul.

Türk Dil Kurumu (2017) Türk Dil Kurumu Sözlüğü http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a26935118cbf6.19750998 erişim Aralık 2017.

Ünal, A. ve Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com

Van Parys, H. ve Rober, P. (2013). Micro-analysis of a therapist-generated metaphor referring to the position of a parentifi ed child in the family. Journal of Family Therapy, 35(1), 89-113.

Yeşilyaprak, B. (2015) 21. yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri, gelişimsel yaklaşım, 24. Basım, Nobel yayıncılık, Ankara.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (1. baskı) Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com