Çeviride Cinsiyet veya Kadın Perspektifinden Çeviri

İlyas ÖZTÜRK

Özet


Çeviri ve yazın edebiyatında “cinsiyet” uzun zamandan beri tartışılagelmiş bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevirinin etkin bir iletişim aracı olmasından dolayı, kadın hakları ve savunuculuğu kendini anlatmak ve açımlamak için “çeviride” daha çok yer bulmuştur.

Bu çalışmada dilde ve çeviride “kadın” unsuru irdelenmiş, dünyada ve Türkiye’de kadın hak arayışları ve hareketleri kısaca incelenmiştir. Çeviride ve yazın edebiyatında kadının ötelenmiş olduğuna işaret edilmiş; Kadın-dil ilişkisine yorum getirilmiştir.

Feminist çevirinin yazın edebiyatına yansıması ele alınmış; bu çevirilere içten ve dıştan yapılan eleştirilere yer verilmiştir. Bu bağlamda feminist çevirilerin, toplumda daha fazla kabul görmesi için, kadın sorunlarının da yoğun ve etkin biçimde ele alınması gereğine vurgu yapılmıştır.

Feminist hareket ile bu akımın karşısında bilerek veya bilmeyerek “karşı” duran akım ile anlaşmanın ve uzlaşmanın yolunun, “çeviriden” ve “yazın edebiyatından” geçtiğine değinilmiştir; her iki tarafın bu eylemleri makul ve uygun biçimde kullanması gereği vurgulanmıştır. Çeviri ve yazın edebiyatında kadının ve erkeğin, birbirlerine “karşı unsur” olarak gösterilmesinin ortak bir noktada buluşmaya yardım etmeyeceğine; aksine durumu sürekli çözümsüzlüğe götüreceğine işaretedilmiştir. Kadın-Erkek eşitlik ilkesi doğrultusunda, toplum katmanlarında her iki cinse karşı “adil” olma çizgisinin muhafaza edilmesi gereği üzerinde durulmuştur.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Albayrak, Ş. (2014, Aralık). Eşitlik Adalet Sağlar Mı? Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi(8).

Atlı, M. H. (2013, Nisan-Mayıs-Haziran). “Almanca’da Dilbilgisel Cinsiyet Sistemi ve Bu sistemin Yabancı olarak Dil Edinimi”. Dil Dergisi (language Journal)(160).

Dalaman, Z. (2015). Women and politics in Global Congress Bildiri Kitabı. İstanbul: Aydın Üniversitesi TAUM .

Durusoy, A. (2014). “HÜVE HÜVE” TDV- İslâm Ansiklopedisi (Cilt 19). İstanbul.

Flotow, L. v. (2008). Translation and Gender Translation in the Era of Feminism. Manchester, UK: St Jerome Publishing.

Kegyes, E. (2008). Genderbilder aus Ungarn . Hamburg: Verlag Dr.Kovac.

Koçlu,Sema.(2016). “Goethe’nin Genç Werther’in Acıları adlı Eserinin Çevirilerinde bağlı Dil Kullanımının karşılaştırılması “ Tarih Okulu Dergisi(TOD) AralıkYıl 9 sayı: xxııı s:379-391

Köksal, S., & Faruk, Y. (2012). Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann’ın ‘Undine Geht’ Çevirileri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), s. 143-158.

Messner, S., & Wolf, M. (2001). Probleme und Methoden der Übersetzungswissenschaft. Graz.

Messner, S., & Wolf, M. (2013). Übersetzung aus aller Frauen Länder. Beiträge zu Theorie und Praxis weiblicher Realität in der Translation. Graz.

Öztürk, İ., & Ak, E. (2015). “Çeviride Cinsiyet veya Çeviride Kadına Bakış”. (A. University, Dü.) Women and politics in global World int Congress(105), s. 992.

Türkiye’de Kadın Hakları. (2017, Şubat 6). Wikipedia. adresinden alınmıştır

Yaraman, A. (2001). Resmi Tarihten Kadın Tarihine. Ankara: Bağlam Yayınevi.

Web siteleri :

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1380393234

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1380393234 adresinden alınmıştır (06.02.2017).
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com