Kırklareli İlinde Eğitim ve Sağlık Sektöründe İşkoliklik Üzerine Bir Araştırma

Beste Burcu KASAP, Serdar CANBAZ

Özet


Bu çalışmada Kırklareli ilinde eğitim ve sağlık sektöründe kişilerin işkoliklik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle işkoliklik üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma birincil verilere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda toplam 402 anket değerlendirmeye uygun bulunarak, DUWAS işkoliklik ölçeği, Cronbach’s Alpha güvenirlik testi, t testi, Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi, One-Way ANOVA testi, Tukey HSD testleri gerçekleştirilmiştir. Böylece Kırklareli ölçeğinde işkoliklik düzeyleri ortaya konulmaya çalışılarak elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmada tüm ölçekte %60, 5 oranında bir işkoliklik düzeyine ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKAR, Hüseyin, (2015), “Öğretim Elemanlarının İşkoliklik Eğilimleri İle İş Yaşamında Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki/ The Relationship”, INESJOURNAL, Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s.405-417.

AKDAĞ, Füsun, YÜKSEL, Müberra, (2010), “İnsan Kaynakları Açısından İşkoliklik ve Algılanan Stres İlişkisinde Kontrol Odağının Rolü”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), s. 1309-1339.

AKIN, Uğur, OĞUZ, Ebru, (2010), “Öğretmenlerin İşkoliklik ve Tükenmişlik Düzeylerinin İlişkisi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16 (3), s. 309‐327.

AZİZ, Shahnaz, UNRICH, Ben, WUENSCH, Karl L., SWORDS, Brian (2013), “The Workaholism Analysis Questionnaire: Emphasizing Work-Life Imbalance and Addiction in the Measurement of Workaholism”, Institute of Behavioral and Applied Management, p. 71-86. BAGTASOS

BARDAKÇI, Salih, BALOĞLU, Mustafa, (2012), “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri”, Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (164), s. 46-57

BROECK, Anja Van den, SCHREURS, Bert, WITTE, Hans De, VANSTEENKISTE, Maarten, GERMEYS, Filip, SCHAUFELI, Wilmar (2011), “Understanding Workaholics’ Motivations: A Self-Determination Perspective”, Applied Psychology: An International Review, 60(4), p. 600–621.

BURKE, Ronald. J., (1999), “Work and Extra Work Satisfactions”, International Journal of Organizational Analysis, 7(4), 352- 365.

BURKE, Ronald. J., DAVIS, Richard A., FLETT, Gordon L. (2008), “Workaholism Types, Perfectionism, and Work Outcomes”, “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10(4), p. 30-40.

ÇİÇEK, Hüseyin, CANBAZ, Serdar, EYİDİKER, Uğur, “İşkoliklik Üzerine Kırklareli'de Bir Araştırma”, TSMMMO Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak 2016, Sayı 5.

DOĞAN, Tayfun, TEL, Fatma D. (2011). ‘’Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWAS-TR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi’’. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), s. 61-69.

HARPAZ, Itzhak, SNIR, Raphael, (2003), “Workaholism: Its definition and nature”, Human Relations, 56(3), p. 291-319

İNCE, Mehmet, GÜL, Hasan, OKTAY, Ercan, CANDAN, Hakan, (2015), “İşkolik Davranışlarının İş-Yaşam Kalitesine Etkileri Üzerine Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 13, Haziran 2015, s. 40-59

KRAVINA, Luca, FALCO, Alessandra, GIRARDI, Damiano, DE CARLO, Nicola A., (2010), “Workaholism among management and workers in an Italian cooperative enterprise”, TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 17, p.201-216.

NAKTİYOK, Atılhan, KARABEY, Canan N., (2005), “İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), s.179-197.

ROBİNSON, Bryan E., CARROLL, Jane J., FLOWERS, Claudia, (2001), “Marital estrangement, positive affect, and locus of control among spouses of workaholics and spouses of nonworkaholics A national study”, The American Journal of Family Therapy, 29, p. 223-238.

SAMUEL, Robin J., WILSON, L. M., (2007), “Is presenteeism hurting your workforce?”, Employee Benefit Plan Review, 61(11), p. 5-7.

SCHAUFELI, Wilmar B., TARIS, Toon.W., BAKKER, Arnold B., (2006), “Dr. Jekylland Mr. Hide: On The Differences Between Work Engagement And Workaholism”, In R. Burke (Ed.): Research Companion ToWorking Time AndWorkAddiction, Edward Elgar: Northampton, MA.

SCHAUFELI, Wilmar B., TARIS, Toon W., BAKKER, Aarnold B., (2008), “It takes two to tango: Workaholism is working excessively and working compulsively”, (Editörler: R. J. Burke ve C. L. Cooper), The long work hours culture: Causes, consequences and choices (p. 203-226). Bingley, UK: Emerald. SCOTT

SHIMAZU, Akihito, SCHAUFELI, Wilmar B., (2009), “Is workaholism good or bad for employee well-being? The distinctiveness of workaholism and work engagement among Japanese employees”, Industrial Health, 47, p. 495-502.

SNİR, Raphael, HARPAZ, Itzhak, (2004), “Attitudinal and demographic antecedents of workaholism. Journal of Organizational Change Management”, 17 (5), p. 520-536.

SPENCE, Janet T., ROBBİNS Ann S., (1992), “Workaholism: Definition, Measurement, and Preliminary Results”, Journal of Personality Assessment, 58(1), p. 160-168.

YÜKSEKBİLGİLİ, Zeki, AKDUMAN, Gülbeniz, (2015), “Kuşaklara Göre İşkoliklik” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Issn: 1308–9196, Yıl: 8 Sayı : 19 Nisan 2015, s. 512-525.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com