Osmanlı Devleti’nin Duraklama Döneminde Kamu Yönetiminin Islahına Yönelik Öneriler: Koçi Bey, Katip Çelebi ve Defterdar Sarı Mehmet Paşa

Hüseyin SADOĞLU, Melih COŞGUN

Özet


 Osmanlı devletinin duraklama döneminde yaş anan idarî, malî ve askerî

birtakım sorunlar, kamu politikalarının gözden geçirilmesini zorunlu kılmış tır.

Anılan yüzyılın ortalarında sistemin .züne dokunmadan, daha çok uygulamaya

yönelik öneriler kimi zaman re’sen, kimi zaman da talimatla gündeme gelmiş tir.

Avrupa’da Machiavelli’ye kadar, Doğ u’da ise çok daha uzun süre siyaset ve

kamu yönetimi üzerine yazılan eserlerin neredeyse tamamı “nasihatname”

kabilinden eserlerdir. Bu eserlerde ağ ır vergilerden, ehil olmayan

bürokratlardan, hukuk sistemindeki yozlaş madan kaynaklanan yönetimsel

sorunlara daha çok “adalet”, “liyakat” ve “otorite” kavramlarını merkeze

alan bir perspektiften teş his konulmakta ve aynı çerçevede bir ıslahat programı

önerilmekteydi. Bu çalış ma, özellikle Kâtip Çelebi, Defterdar Sarı Mehmet

Paş a ve son olarak Koçi Bey’in genel olarak “nasihatnâme” olarak

adlandırılan ve kamu yönetiminin “ıslâh” edilmesini öngören eserlerinin

karş ılaş tırmalı bir analizini amaçlamaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kitapların Gösterimleri

Anderson, J. E., (1976), Public Policy Making, Thomas Nelson and Sons Ltd, London.

Can, H.-Tecer, M. (1978), İşletme Yönetimi, TODAİ Yayınları, Ankara.

Çevik H. H., (2001), Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin Yayınları, Ankara.

Çelebi, K., (1982), Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar, Düsturu’l-Amel Fi-Islahi’l

– Halel, (Hazırlayan: A. Can), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Defterdar Sarı Mehmet Paşa, (1992), Devlet Adamlarına Öğütler, (Sadeleştiren: H. R. Uğural),

Kültür Bakanlığı, Ankara.

Göriceli Koçi Bey, (1993), Koçi Bey Risalesi, (Sadeleştiren: Z. Danışman), Milli Eğitim

Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Göriceli Koçi Bey, (1997), Koçi Bey Risalesi, (Hazırlayan: M. Şimşekçakan), Yeni Zamanlar

Yayınları, İstanbul.

Kunt, M. (1997), “Siyasal Tarih (1600-1789)”, Osmanlı Devleti 1600-1908, Yayın Yönetmeni:

Sina Akşin, Cem Yayınları: İstanbul.

Makale Gösterimleri

Altunok, M., H. Metin, (2003), “Karşılaştırmalı Bir Yaklaşımla Karar Verme Modelleri”, Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- Journal of Social Sciences,

Cilt/Volume: 2003-2, Sayı/İssue: 7, ss. 93-104.

Çevik, H. H., (1998), “Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir

Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, Haziran, ss, 103-112.

Gökçe, A. F., (2010), “Osmanlı Klasik Döneminde İdari Reform Hareketleri: Koçi Bey

Risalesi”, www.yasader.org/web/yasama_dergisi/2010/sayi14/59-78.pdf (03.04.2012).

Gümüş, M., (2012), Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın “Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ” Adlı

Eserine Göre Bektaşi Ocağı’nın Durumu, Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi,

Sayı: 63, ss. 177-190.

H. SADOĞLU, M. COŞGUN / Suggestions Devoted to the Improvement of Public Administration in the Stagnation Period of

Otoman State: Koçi Bey, Kâtip Çelebi and Defterdar Sarı Mehmet Paşa

Şahin, M., (2006), Osmanlı Yöneticilerinde Zihniyet Değişimi ve Batılılaşmanın Başlangıcı,

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3, ss. 223-237.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com