İnsan Kaynakları Departmanının İşyerinde Mobbingi Azaltmaya ve Engellemeye Yönelik Uyguladığı Stratejiler: Çalışanlar Üzerine Yapılan Bir Araştırma

Pelin VARDARLIER, Sinem CANOL

Özet


 Mobbing; iş  hayatında bir kiş iye veya bir gruba yönelik düş manca tavırları

içeren yıldırma, sindirme, bastırma, dış lama gibi tutumlar ve davranış lar

olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik taciz, kamu ve özel sektörde çalış anları

iş ten yıldırmaya çalış an bir psikoloji oluş turmaya yönelik her türlü davranış ı

içermektedir. Fiziksel olabileceğ i gibi duygusal saldırı olarak da

nitelendirilebilen mobbing, saldırıya hedef olan kiş i üzerinde psikolojik bir

baskı yaratarak, çalış anı, sürekli ve ısrarcı saldırılarla iş ten soğ utmaya ve

ayırmaya çalış maktadır. Bu çalış manın amacı, mobbingin nedenlerini,

çalış anlar üzerindeki olumsuz etkilerini ve mobbing ile mücadele yöntemlerini

ortaya koymaktır. Çalış ma kapsamında mobbing kavramını ve çalış anların

mobbing davranış larına maruz kalma durumlarını değ erlendirmek üzere

Türkiye’de biliş im sekt.ründe ampirik bir araş tırma yapılarak araş tırma

kapsamında 120 kiş iye anket uygulanmış tır. Araş tırmada veri toplama aracı

olarak Aiello, Deitinger, Nardella ve Bonafede (2008) tarafından geliş tirilen

Laleoğ lu, A., ve Özmete, E. (2013) tarafından Türk.e’ye uyarlanan Mobbing

Ölçeğ i (Vol. Mob. Scale) kullanılarak sonuçlar SPSS-24’de yorumlanmış tır. Bu

çalış mada, öncelikle mobbinge genel bir teorik çerçeve oluş turulduktan sonra,

insan kaynakları departmanının mobbing ile mücadelede iş letme içindeki rolü

ve önemi açıklanarak, iş yerinde psikolojik taciz üzerine yapılan araş tırmanın

sonuçlarına ve iş  yerinde mobbingi azaltmaya ve engellemeye yönelik önerilere

yer verilmiş tir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aldığ,Ensar (2011), “İş Yerinde Yıldırma (Mobbing) ve Örnek Bir Çalışma” Doğuş

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Çabuk, Çağlar (2010) , “Mobbing Sürecinde İşverenin Sorumluluğu”; İstanbul - BİA Haber

Merkezi,E.T.:10.04.2017,https://bianet.org/biamag/emek/120184-mobbing-surecindeisverenin

sorumlulugu.

Davenport, N., Schwartz, R. D., ve Elliott, G. P. (2003). Mobbing: İşyerinde duygusal

taciz. Çev.: OC Önertoy), İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Gültekin, Nihat, Deniz, Zahide (2016), “İş Yerinde Mobbing: Çalışanlar Üzerine Yapılan Bir

Araştırma” İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, C.1, S.1, ss.1-11.

Gürhan, Nermin (2015). Yıldırma (Mobbing). Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği

Akademik Bülten,C.13, S.1,2.

Karakaş,İ.Emre (2016), “İnsan Kaynaklarının Mobbing İle Sınavı”, E.T.:10.04.2017,

https://emreinanckarakas.wordpress.com/2016/11/29/iknin-mobbing-ile-sinavi.

Kırel,Çiğdem (2007), “Örgütlerde Mobbing Yönetiminde Destekleyici ve Risk Azaltıcı

Öneriler”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.7, S.2, ss.-317-334.

Laleoğlu, Ayşegül, Özmete (2013), “Mobbing Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”,

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, C.7, S.31, ss.9-31.

Leymann, Heinz (1996), “The content and development of mobbing at work” , European

Journal of Work and Organizational Psychology, C.5 S.2,ss.165-184.

Leymann, Heinz (1990),”Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Journal of

Violence and Vctims”, C.5 S.2,ss. 119-126.

Özçelik, A. Oya (2006), “Türkiye ve ABD’deki İşletmelerde İnsan Kaynakları

Departmanlarının Stratejik Rolüne İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Yönetim Bilimleri

Dergisi, C.4, S.1,ss.69-97.

Resch, Martin, Schubinski, Marion (1996), “). Mobbing–Prevention and Management in

Organizations”, European Journal of Work and Organizational Psychology, C.5, S.2, pp.295-

Tetik, Semra (2010),”Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi”, KMÜ Sosyal

ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,C.12,S.18,ss.81-89.

Tinaz,Pınar (2006), ”Mobbing: İş Yerinde Psikolojik Taciz” , Çalışma ve Toplum Dergisi,

C.3,S.1,ss.11-22.

Tutar, Hasan (2004), “İşyerinde Psikolojik Şiddet Sarmalı: Nedenleri ve Sonuçları”, Yönetim

Bilimleri Dergisi, C.2, S.2, ss.-101-128.

Whetten A.David,Cameron,S.Kim (2011), “Developing Management Skills”, Pearson

Education, Editorial Director: Sally Yagan,Editor in Chief: Eric Svendsen, Prentice Hall

Publishing,United States of America.

Zıkıc, Srdjan, Jane PAUNKOVIC and Aleksandra Cvetkovıc (2013), “The Organizational

Structure Affects the Occurrence of Mobbing”, Advances in Fiscal, Political and Law Science,

ISBN: 978-1-61804-191-3,pp.232-236.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com