Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) Öğrencilerinin Mesleki Eğitime Yönelik Görüşleri

Zeynep DEMİRTAŞ, Ömer Faruk TUTKUN, Arzu ARSLAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki eğitime ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak, nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek içecek hizmetleri ve bilişim teknolojileri bölümlerinde öğrenim gören ve her bir bölümden 15’er olmak üzere, toplam 45 katılımcıdan oluşmuştur.

Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, görüşme sorularının biçimine bağlı olarak içerik ve betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: 1-Öğrencilerin mesleki açık öğretim lisesini en çok tercih etme nedenleri, yarım bıraktıkları ya da gidemedikleri örgün eğitimi tamamlama isteğidir. 2- Öğrencilerin eğitimden beklentilerinin başında, mesleki beceriler kazanma düşüncesi gelmektedir. 3- Eğitim sürecinde en çok karşılaşılan sorun, ders gün ve saatlerinin uygun olmamasıdır. En çok önerilen çözüm yöntemi ise, ders gün ve saatlerinin, kendi çalışma saatlerine uygun bir şekilde düzenlenmesidir. 4- Öğrencilerin yaptıkları/yapmak istedikleri mesleğe yönelik, MAÖL’nde verilen eğitimin katkıları olarak en çok, öğrencilere mesleki gelişim kazandırması ve iş yeri açma fırsatı sağlaması olarak belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenme, Açık Öğretim, Lise, Öğrenci.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adıgüzel, Mehmet Uğur (2016), “Öğrencilerin Mesleki Açık Öğretim Lisesini Seçme Nedenleri (Kayseri İli Örneği)”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Alkan, Cevat, Hıfzı Doğan ve S. İlhan Sezgin (2001), Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Altuncı, Yusuf Tahir, Cevat Salman ve Zülfü Murat Doğan (2009), “Mesleki Eğitim Sorunları Ve Yeni Model Arayışları”, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, 06-08 Kasım, Antalya.

BSTB, (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), (2012), Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi, (Araştırma Ekibi: Bekir S. Gür ve diğ.), Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Yayınları, Ankara.

Büyüköztürk, Şener, Ebru Kılıç-Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz ve Funda Demirel (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı), Pegem Yayınları, Ankara.

Çam-Tosun, Figen ve Arslan Bayram (2015), “Açık Öğretim Lisesinde Artış: Kadın Öğrenciler”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 13 (49), 84-99.

Çelebi, Nurhayat ve Turan Tolga Vuranok (2016), “Mesleki Açık Lise Eğitiminin Genç İşsizlik Sorununun Çözümüne Katkısı: Bir Odak Grup Görüşmesi”, Eğitim Yönetimi Araştırmaları (e-kitap), Editörler: K. Beycioğlu, N. Özer, D. Koşar ve İ. Şahin, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

EFA, (Education for all), (2012), Küresel İzleme Raporu, Youth and skills: Putting education to work, http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218003e.pdf, 23.03.2017.

Ekşioğlu, Subhan (2013), Mesleki ve Teknik Liselerde Uygulanan Modüler Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gömleksiz, Mehmet Nuri ve Pınar Erten (2010), “Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Modüler Öğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler: Nitel Bir Çalışma”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 174-198.

Latchem, Colin (2014), “Informal Learning and Non Formal Education for Development”, Journal for Learning for Development, 1 (1).

Leonardo da Vinci Programı, (2013), Türkiye’de Yaygın Eğitim, http://www.apltransfer.gov.tr/data/550acc79369dc52488d41be4/Turkiyede%20Yag%C4%B1n%20Egitim.pdf, 15.04.2017.

MAOL, (Mesleki Açık Öğretim Lisesi), (2016), Mesleki Açık Öğretim Lisesi, http://www.maol.meb.gov.tr, 20.04.2017.

MEB, (Milli Eğitim Bakanlığı), (2013), Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (Taslak) 2013-2017, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü.

Mollaibrahimoğlu, Melek (2016), “Türkiye’de Yaşam Boyu Eğitim Politikaları”, 2.Üretim Ekonomisi Kongresi, 11-12 Nisan, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

Sarıhan, Ayşe (2010), “Mesleki Açık Öğretim Lisesindeki Öğrenci Hizmetlerinin Etkililiği Konusunda Öğrenci Görüşleri (Ankara İli Örneği)”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Soni, Stelia (2012), “Lifelong Learning - Education and Training”, FIG Working Week 2012 Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage, 6-10 May, Rome, Italy.

Soylu, Selim (2014), “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şentürk, Emine (2009), “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanında Verilen Eğitimin Etkililiğine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, “Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Toprak, Metin ve Armağan Erdoğan (2012), “Yaşamboyu Öğrenme: Kavram, Politika, Araçlar ve Uygulama”, Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, 2 (2), 69-91.

Yavuz, Hulusi (2014), “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Sunulan Hizmetlerin Etkililiği Konusunda Görüşleri Ve Motivasyon Düzeyleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (9. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525- 0505 277 7741

E-posta: pesasosyalarastirmalar@gmail.com, pesaarastirma@gmail.com